REGULAMIN STRONY
Witamy na stronie bioline.pl

Bioline by Martin Drycewitz s.c., siedziba ul. Łęczycka 53, 85-737 Bydgoszcz; oddział ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa; NIP 5542944757; REGON 366137505, zapewnia zawartość oraz usługi dostępne na Stronie zgodnie z poniższymi warunkami, naszymi Zasadami polityki prywatności oraz innymi warunkami i zasadami polityki, które można znaleźć na naszej Stronie, a które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta; wszystkie one stanowią część niniejszych warunków (zwanych łącznie „Warunkami”). Odwiedzając lub korzystając z naszej Strony użytkownik potwierdza zapoznanie się, zrozumienie i akceptację, bez wyjątków i zastrzeżeń, niniejszych Warunków oraz fakt, że jest nimi związany.


PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM PRODUKTÓW MARKI BIOLINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY bioline.pl


§ 1 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Wszystkie zamówienia będą wysłane tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Zamówienia, które zostaną złożone w sobotę lub niedzielę i dni wolne od pracy zostaną przetworzone pierwszego dnia roboczego następującego po wyżej wymienionych dniach. Standardowy czas dostawy wynosi 48 h od chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani najpóźniej 24 h po dokonaniu zakupu w niniejszym serwisie.

§ 2 ZWROTY

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym klient (lub wskazana przez klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik – jeśli dotyczy) wszedł w posiadanie zamówionych produktów (w przypadku jednego zamówienia na kilka produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną; w celu jego złożenia możliwe jest posłużenie się formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonym do niniejszych Warunków sprzedaży (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru aukcji, od której Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

Oświadczenie o odstąpieniu przez klienta od umowy może zostać złożone na piśmie na następujący adres: Bioline Sp. z o.o.; Łęczycka 53; 85-737 Bydgoszcz. Koszty te nie podlegają zwrotowi.

W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do wysłania do Nas otrzymanych produktów na swój koszt (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na następujący adres Bioline Sp. z o.o.; Łęczycka 53; 85-737 Bydgoszcz. Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu, na wskazany powyżej adres.

W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie płatności otrzymane od klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ale zwracamy uwagę, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji ,kiedy zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.. W każdym wypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klienta (w tym koszty dostawy produktów do klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Bioline Sp. z o.o. podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Produktami takimi są na przykład miniatury dołączane do zakupu oraz kosmetyczki i inne przedmioty wydawane do zakupów na warunkach specjalnych akcji promocyjnych. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klienta zamówione.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres zamówienia@bioline.pl

Ważność i skuteczność złożonego przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów.

Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem serwisu aukcyjnego bioline.pl.

Pobierz formularz zwrotu .pdf

§ 3 REKLAMACJE


Sprzedający obowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację.

Reklamacje powinny być składane na piśmie i wysyłane na adres Bioline Sp. z o.o.; Łęczycka 53; 85-737 Bydgoszcz, wraz z produktami, których dotyczy reklamacja (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysyłki zostaną Państwu zwrócone). W reklamacji należy dokładnie opisać niezgodność produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię faktury lub paragonu dokumentującego zakup produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia) – chyba że klient jest w stanie w inny sposób wykazać, że produkty objęte reklamacją zostały zakupione za pośrednictwem serwisu aukcyjnego bioline.pl.

O wynikach reklamacji zostaną Państwo poinformowani w terminie 14 dni na dane kontaktowe wskazane w treści reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Sprzedającemu. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedającego w wyżej określonym terminie uznaje się, że Państwa żądanie zostało uznane za uzasadnione.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną na nasz koszt niezwłocznie wymienione na nowe w zależności od określonego w reklamacji wyboru klienta. Jeśli nie będzie to możliwe (np. niedostępność produktów) lub z jakichkolwiek innych powodów nie otrzymają Państwo niezwłocznie nowego produktu, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy (prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna). W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z nami poprzez e-mail na adres: zamówienia@bioline.pl

Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy również w przypadku, gdy produkt był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna.

§ 4 KOSZTY PRZESYŁKI

Poza okresami promocji Klient ponosi opłaty z tytułu dostawy wg poniższej tabeli:

A) dostawa za pośrednictwem firm UPS - 15,00 zł brutto

B) dostawa za pośrednictwem firmy In Post - 9,00 zł brutto

Przy złożeniu zamówienia powyżej wartości 100 zł (z VAT) nie pobieramy opłat z tytułu dostawy.

Przesyłka z zamówionymi produktami zawierać będzie również fakturę VAT lub paragon fiskalny w zależności od woli zamawiającego.

§ 5 RODZAJE PŁATNOŚCI

Za produkty Klienci mogą zapłacić:

A) przelewem na podane konto w serwisie aukcyjnym bioline.pl

B) poprzez serwis aukcyjny bioline.pl z wykorzystaniem platformy PAY U

C) transferuj.pl


§ 6 PRAWO WŁAŚCIWE

Do niniejszych Warunków sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego i zgodnie z nimi powinny być one interpretowane.

§ 7 DANE KONTAKTOWE

W celu uzyskania informacji i pomocy na temat produktów i sposobów zakupu za pośrednictwem naszej strony, klienci mogą kontaktować się z nami wysyłając mail na adres: zamówienia@bioline.pl lub listownie na adres korespondencyjny Bioline Sp. z o.o.; Łęczycka 53; 85-737 Bydgoszcz z dopiskiem bioline.pl oraz telefonicznie pod nr + 48 609 36 39 59.


Załącznik do Warunków Sprzedaży – Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Bioline Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Adres do korespondencji: Bioline Sp. z o.o., ul. Łęczycka 53; 85-737 Bydgoszcz

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data