loader image

Przeczytaj zanim kupisz

Ważne informacje

Dostawa

Darmowa dostawa powyżej 100 zł.

Zamówienia są realizowane i wysyłane tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych).

Zamówienia, które zostaną złożone w sobotę lub niedzielę i dni wolne od pracy zostaną przetworzone pierwszego dnia roboczego następującego po wyżej wymienionych dniach.

Standardowy czas dostawy wynosi 48 h.

Poza okresami promocji Klient ponosi opłaty z tytułu dostawy:
A) dostawa na terenie Polski – 15,00 zł brutto
B) dostawa na terenie Unii Europejskiej – 75 zł brutto

Anulowanie zamówienia

Jeżeli chcesz anulować zamówienie online po jego złożeniu, prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny pod numerem + 48 661276741.

Postaramy się spełnić Twoją prośbę. Jeżeli jednak Twoje zamówienie weszło już w tryb realizacji, nie będziemy w stanie go anulować.

Płatności

Dostępne formy płatności:

-przelew bankowy
-VISA
-MasterCard
-tpay.com
-BLIK
-Eprzelewy
-ApplePay

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, wszystkie zamówienia podlegają autoryzacji banku. Realizowane i dostarczane będą wyłącznie zamówienia autoryzowane przez bank.

Regulamin

Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, siedziba ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa; NIP 5040061476; REGON 369028076, zapewnia zawartość oraz usługi dostępne na stronie zgodnie z poniższymi warunkami, naszymi zasadami polityki prywatności oraz innymi warunkami i zasadami polityki, które można znaleźć na naszej stronie, a które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta; wszystkie one stanowią część niniejszych warunków (zwanych łącznie „Warunkami”). Odwiedzając lub korzystając z naszej Strony użytkownik potwierdza zapoznanie się, zrozumienie i akceptację, bez wyjątków i zastrzeżeń, niniejszych warunków oraz fakt, że jest nimi związany.

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM PRODUKTÓW MARKI BIOLINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY bioline.pl

§ 1 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Wszystkie zamówienia będą wysłane tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Zamówienia, które zostaną złożone w sobotę lub niedzielę i dni wolne od pracy zostaną przetworzone pierwszego dnia roboczego następującego po wyżej wymienionych dniach. Standardowy czas dostawy wynosi 48 h od chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani najpóźniej 24 h po dokonaniu zakupu w niniejszym serwisie.

§ 2 ZWROTY

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym klient (lub wskazana przez klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik – jeśli dotyczy) wszedł w posiadanie zamówionych produktów (w przypadku jednego zamówienia na kilka produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną; w celu jego złożenia możliwe jest posłużenie się formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonym do niniejszych Warunków sprzedaży (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru aukcji, od której Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

Oświadczenie o odstąpieniu przez klienta od umowy może zostać złożone na piśmie na następujący adres: Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa. Koszty te nie podlegają zwrotowi.
W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do wysłania do Nas otrzymanych produktów na swój koszt (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na następujący adres Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa. Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu, na wskazany powyżej adres.

W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie płatności otrzymane od klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale zwracamy uwagę, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji, kiedy zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klienta (w tym koszty dostawy produktów do klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Produktami takimi są na przykład miniatury dołączane do zakupu oraz kosmetyczki i inne przedmioty wydawane do zakupów na warunkach specjalnych akcji promocyjnych. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klienta zamówione.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres sekretariat@bioline.pl

Ważność i skuteczność złożonego przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów.

Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem serwisu zakupowego na stronie www.bioline.pl.

Pobierz formularz zwrotu.pdf

§ 3 REKLAMACJE

Sprzedający obowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację.

Reklamacje powinny być składane na piśmie i wysyłane na adres Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz wraz z produktami, których dotyczy reklamacja (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysyłki zostaną Państwu zwrócone). W reklamacji należy dokładnie opisać niezgodność produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię faktury lub paragonu dokumentującego zakup produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia) – chyba że klient jest w stanie w inny sposób wykazać, że produkty objęte reklamacją zostały zakupione za pośrednictwem serwisu sprzedażowego na stronie www.bioline.pl.

O wynikach reklamacji zostaną Państwo poinformowani w terminie 14 dni na dane kontaktowe wskazane w treści reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Sprzedającemu. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedającego w wyżej określonym terminie uznaje się, że Państwa żądanie zostało uznane za uzasadnione.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną na nasz koszt niezwłocznie wymienione na nowe w zależności od określonego w reklamacji wyboru klienta. Jeśli nie będzie to możliwe (np. niedostępność produktów) lub z jakichkolwiek innych powodów nie otrzymają Państwo niezwłocznie nowego produktu, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy (prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna). W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z nami poprzez e-mail na adres: sekretariat@bioline.pl

Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy również w przypadku, gdy produkt był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna.

§ 4 KOSZTY PRZESYŁKI

Poza okresami promocji Klient ponosi opłaty z tytułu dostawy wg poniższej tabeli:
A) dostawa za pośrednictwem kuriera – 15,00 zł brutto
B) dostawa na terenie UE – 75,00 zł brutto

Przy złożeniu zamówienia powyżej wartości 100 zł (z VAT) nie pobieramy opłat z tytułu dostawy.

§ 5 RODZAJE PŁATNOŚCI

Za produkty Klienci mogą zapłacić:
A) przelewem na podane konto w serwisie zakupowym na stronie www.bioline.pl
B) poprzez serwis zakupowy na stronie www.bioline.pl z wykorzystaniem platformy tPay

§ 6 PRAWO WŁAŚCIWE

Do niniejszych Warunków sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego i zgodnie z nimi powinny być one interpretowane.

§ 7 DANE KONTAKTOWE

W celu uzyskania informacji i pomocy na temat produktów i sposobów zakupu za pośrednictwem naszej strony, klienci mogą kontaktować się z nami wysyłając mail na adres: sekretariat@bioline.pl lub listownie na adres korespondencyjny Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem bioline.pl oraz telefonicznie pod nr + 48 661276741.

Załącznik do Warunków Sprzedaży – Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Adres do korespondencji ten sam.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

ZWROT

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:
– zwracane towary są kompletne,
– opakowanie nie posiada śladów zniszczenie/uszkodzenia,
– plomba na produkcie nie została uszkodzona,
– zawartości opakowania nie zmieniła swojej pojemność.

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji
Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska
Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Zwrot”

WAŻNE:
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za
pobraniem.

Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu
przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

Reklamacje:

Sprzedający obowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację. Reklamacje powinny być składane na piśmie i wysyłane wraz z produktami, których dotyczy reklamacja.

W takim przypadku wadliwy towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji
Bioline by JoAnn
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Reklamacja”

Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, możesz wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócimy Ci równowartość ceny towaru.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) ponosi Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska; ul. Nowogrodzka 31; 00-511 Warszawa

WAŻNE:
Masz prawo sprawdzić stan paczki w obecności kuriera.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, możesz w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do nas wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Zwrot pieniędzy:

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujący sposób:
– jeśli zamówienie opłacono kartą – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty,
– jeśli zamówienie opłacono przelewem elektronicznym – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,
– jeśli zamówienie opłacono systemem tPay – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto tPay,
– w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta.

Dyspozycję należy przekazać przez formularz kontaktowy lub w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy w części obejmującej numer rachunku bankowego.

 

§ 8 CIĘŻKIE DZIAŁANIA NIEPORZĄDANE SPOWODOWANE STOSOWANIEM PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH BIOLINE BY JOANN

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą adresu mailowego – sekretariat@bioline.pl.

Zwroty

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:
– zwracane towary są kompletne,
– opakowanie nie posiada śladów zniszczenie/uszkodzenia,
– plomba na produkcie nie została uszkodzona,
– zawartości opakowania nie zmieniła swojej pojemność.

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji
Bioline by JoAnn
ul.Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Zwrot”

WAŻNE:
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za
pobraniem.

Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu
przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

zwrot adres

Dział Zwrotów i Reklamacji
Bioline by JoAnn
ul Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Zwrot”

Przetwarzanie danych osobowych

Polityka prywatności i plików cookies

 

 

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak np.: : Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników ze Strony internetowej, Sklepu oraz profili w mediach społecznościowych prowadzonych przez Administratora

 

 • 1. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska SIEDZIBA ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa ODDZIAŁ ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz NIP 5040061476 REGON 369028076
 2. Strona internetowa – serwis dostępny pod adresem bioline.pl.
 3. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem pl.
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Strony internetowej.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

 

 • 2. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu RODO jest Administrator.
 2. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi między innymi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie internetowej oraz Sklepie, a także takich rozwiązań, jak komunikatory internetowe i profile w mediach społecznościowych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest dobrowolna, konkretna, świadoma i jednoznaczna zgoda Użytkownika wyrażona za pomocą odpowiedniego formularza na Stronie internetowej.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane także w przypadkach, w których Administrator jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora. W szczególności:
  1. [FORMULARZ ZAMÓWIENIA]

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zamówienia przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu lub Strony internetowej. Umowa ta jest podstawą prawną przetwarzania (art.6 ust.1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zawrzeć umowę z Administratorem. Dane te będą przetwarzane przez czas realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków ustawowych ciążących na administratorze (np. podatkowo-księgowych), a także na wypadek roszczeń.  

 1. [FORMULARZ ZAPISU NA NEWSLETTER]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu realizacji usługi newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach i wybranych Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik mógł zapisać się i otrzymywać newsletter. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy (podstawa prawna art.6 ust.1 lit. b RODO) zawartej z użyciem formularza zapisu na newsletter. Użytkownik może wypowiedzieć umowę poprzez wypisanie się wg instrukcji zawartej w każdym Newsletterze lub wysyłając odpowiednie oświadczenie na adres email Administratora.
 2. [FORMULARZ KONTAKTOWY]
  Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego lub w wiadomości email wysłanej na adres Administratora podany na Stronie internetowej przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne, by Użytkownik otrzymał odpowiedź. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora (Art.6 ust.1 lit. f RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu zakończenia korespondencji oraz 2 lat od jej zakończenia.
 1. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, z pomocą których realizuje wskazane w poprzednich punktach cele (np. firmom dostarczającym usługę płatności, hostingu, firmie księgowej, firmom kurierskim, firmie dostarczającej aplikację do emailingu).
 2. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  2. ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

 

 • 3. Prawa użytkownika
 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:
 2. prawo dostępu do danych
 3. prawo do poprawienia danych
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 6. prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
 7. prawo do przenoszenia danych
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 9. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio ją wyraził.
 10. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: sekretariat@bioline.pl.  

 

 • 4. Pliki cookies i inne informacje
 1. Podczas korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Strony internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje i zachowania Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji, w tym reklam, oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika. Aktualna lista stosowanych na Stronie internetowej plików cookies dostępna jest za pośrednictwem paska cookie udostępnionego na Stornie internetowej.
 3. Użytkownik zgodę na stosowanie plików cookies na jego urządzeniu końcowym może wyrazić za pomocą paska cookie udostępnionego na Stronie internetowej. Może to zrobić także za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika. W taki sam sposób Użytkownik może w każdej chwili swoją zgodę cofnąć lub zmienić jej zakres.
 4. Użytkownik może również usunąć istniejące pliki cookies ze swojego urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone przez Administratora w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez niego w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 6. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej. Są to m.in.:
  1. Google Analitysc – stosowana w celu analizowania statystyk Strony internetowej
  2. Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku
 7. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Strony internetowej i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 8. Konsekwencją zastosowania technologii wymienionych w § 3 pkt. 7 będzie zoptymalizowanie Strony internetowej, jej treści oraz oferty Produktów do potrzeb Użytkownika.

 

 • 5. Cel wykorzystania danych

Dane podane przez Użytkownika lub zbierane automatycznie Administrator wykorzystuje w celu:

 1. prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Strony internetowej,
 2. monitorowania stanu sesji,
 3. analiz, badań i audytu wyświetleń Strony internetowej,
 4. realizacji umów zawartych za pomocą Strony internetowej
 5. a także w celach statystycznych i marketingowych.

 

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. W niniejszym dokumencie mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej Strony internetowej i Sklepu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.
 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: sekretariat@bioline.pl

Kontakt

Bioline by JoAnn

SIEDZIBA
ul. Nowogrodzka 31,
00-511 Warszawa

ODDZIAŁ
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

NIP 5040061476
REGON 369028076

KONTAKT
e-mail: sekretariat@bioline.pl

OK
Ta witryna używa plików cookies. Przetwarzanie danych osobowych - obowiązek informacyjny.