loader image

Przeczytaj zanim kupisz

Ważne informacje

Dostawa

Darmowa dostawa powyżej 100 zł.

Zamówienia są realizowane i wysyłane tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku (za wyjątkiem dni świątecznych).

Zamówienia, które zostaną złożone w sobotę lub niedzielę i dni wolne od pracy zostaną przetworzone pierwszego dnia roboczego następującego po wyżej wymienionych dniach.

Standardowy czas dostawy wynosi 48 h.

Poza okresami promocji Klient ponosi opłaty z tytułu dostawy:
A) dostawa na terenie Polski – 15,00 zł brutto
B) dostawa na terenie Unii Europejskiej – 75 zł brutto

Anulowanie zamówienia

Jeżeli chcesz anulować zamówienie online po jego złożeniu, prosimy o jak najszybszy kontakt telefoniczny pod numerem + 48 661276741.

Postaramy się spełnić Twoją prośbę. Jeżeli jednak Twoje zamówienie weszło już w tryb realizacji, nie będziemy w stanie go anulować.

Płatności

Dostępne formy płatności:

-przelew bankowy
-VISA
-MasterCard
-tpay.com
-BLIK
-Eprzelewy
-ApplePay

Przed rozpoczęciem realizacji zamówienia, wszystkie zamówienia podlegają autoryzacji banku. Realizowane i dostarczane będą wyłącznie zamówienia autoryzowane przez bank.

Regulamin

Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, siedziba ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa; NIP 5040061476; REGON 369028076, zapewnia zawartość oraz usługi dostępne na stronie zgodnie z poniższymi warunkami, naszymi zasadami polityki prywatności oraz innymi warunkami i zasadami polityki, które można znaleźć na naszej stronie, a które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta; wszystkie one stanowią część niniejszych warunków (zwanych łącznie „Warunkami”). Odwiedzając lub korzystając z naszej Strony użytkownik potwierdza zapoznanie się, zrozumienie i akceptację, bez wyjątków i zastrzeżeń, niniejszych warunków oraz fakt, że jest nimi związany.

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAKUPEM PRODUKTÓW MARKI BIOLINE ZA POŚREDNICTWEM STRONY bioline.pl

§ 1 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

Wszystkie zamówienia będą wysłane tylko w dni robocze, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych. Zamówienia, które zostaną złożone w sobotę lub niedzielę i dni wolne od pracy zostaną przetworzone pierwszego dnia roboczego następującego po wyżej wymienionych dniach. Standardowy czas dostawy wynosi 48 h od chwili potwierdzenia zamówienia. W przypadku opóźnienia w realizacji zamówienia zostaną Państwo o tym fakcie poinformowani najpóźniej 24 h po dokonaniu zakupu w niniejszym serwisie.

§ 2 ZWROTY

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia, w którym klient (lub wskazana przez klienta osoba trzecia, inna niż przewoźnik – jeśli dotyczy) wszedł w posiadanie zamówionych produktów (w przypadku jednego zamówienia na kilka produktów, które są dostarczane osobno – od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie ostatniej rzeczy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną; w celu jego złożenia możliwe jest posłużenie się formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonym do niniejszych Warunków sprzedaży (ale nie jest to obowiązkowe). Uprzejmie prosimy o podanie w oświadczeniu o odstąpieniu danych kontaktowych (imienia i nazwiska klienta oraz jego adresu), daty odbioru produktów oraz stwierdzenia, że odstępują Państwo od umowy. Pomocne będzie również podanie numeru aukcji, od której Państwo odstępują, ale nie jest to obowiązkowe. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

Oświadczenie o odstąpieniu przez klienta od umowy może zostać złożone na piśmie na następujący adres: Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa. Koszty te nie podlegają zwrotowi.
W przypadku, gdy klient odstępuje od umowy na zasadach określonych powyżej (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), jest zobowiązany do wysłania do Nas otrzymanych produktów na swój koszt (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy) na następujący adres Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa. Bezpośrednie koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi. Do zachowania terminu 14-dniowego wystarczające jest wysłanie produktu przed upływem terminu, na wskazany powyżej adres.

W przypadku realizacji prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z podanymi wyżej zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia), umowę uważa się za niezawartą a klient zwolniony jest z wszelkich zobowiązań. Wszelkie płatności otrzymane od klienta zostaną zwrócone w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale zwracamy uwagę, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności w sytuacji, kiedy zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez klienta w pierwotnej transakcji, chyba, że klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym wypadku klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem wpłaconej kwoty. Po dokonaniu zwrotu wysyłamy do klienta mail z powiadomieniem o dokonaniu zwrotu. Zwrot obejmuje wszystkie kwoty zapłacone przez klienta (w tym koszty dostawy produktów do klienta, jeśli zostały przez niego opłacone), za wyjątkiem jednak dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostawy produktów, innego niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi zasadami (tj. bez podania przyczyny odstąpienia) zwrotowi na rzecz Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska podlega całość produktów otrzymanych przez klienta, w tym także produkty stanowiące element sprzedaży promocyjnej, przekazane klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży zrealizowanej za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Produktami takimi są na przykład miniatury dołączane do zakupu oraz kosmetyczki i inne przedmioty wydawane do zakupów na warunkach specjalnych akcji promocyjnych. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, które nie zostały przez klienta zamówione.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt na adres sekretariat@bioline.pl

Ważność i skuteczność złożonego przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy nie jest uzależniona od dokonania przez niego zwrotu otrzymanych produktów.

Powyższe postanowienia stosuje się wyłącznie do zakupów dokonanych online za pośrednictwem serwisu zakupowego na stronie www.bioline.pl.

Pobierz formularz zwrotu.pdf

§ 3 REKLAMACJE

Sprzedający obowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację.

Reklamacje powinny być składane na piśmie i wysyłane na adres Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, ul. Wojska Polskiego 65 85-825 Bydgoszcz wraz z produktami, których dotyczy reklamacja (w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, koszty wysyłki zostaną Państwu zwrócone). W reklamacji należy dokładnie opisać niezgodność produktów (np. opisać zauważone wady produktu). W reklamacji należy również wskazać dane kontaktowe oraz załączyć kopię faktury lub paragonu dokumentującego zakup produktów, których dotyczy reklamacja (pomocne może być również podanie numeru zamówienia) – chyba że klient jest w stanie w inny sposób wykazać, że produkty objęte reklamacją zostały zakupione za pośrednictwem serwisu sprzedażowego na stronie www.bioline.pl.

O wynikach reklamacji zostaną Państwo poinformowani w terminie 14 dni na dane kontaktowe wskazane w treści reklamacji. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia kompletnej reklamacji Sprzedającemu. W przypadku braku informacji zwrotnej ze strony Sprzedającego w wyżej określonym terminie uznaje się, że Państwa żądanie zostało uznane za uzasadnione.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną na nasz koszt niezwłocznie wymienione na nowe w zależności od określonego w reklamacji wyboru klienta. Jeśli nie będzie to możliwe (np. niedostępność produktów) lub z jakichkolwiek innych powodów nie otrzymają Państwo niezwłocznie nowego produktu, klient ma prawo złożyć oświadczenie woli o obniżeniu ceny albo odstąpić od umowy (prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna). W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z nami poprzez e-mail na adres: sekretariat@bioline.pl

Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy również w przypadku, gdy produkt był już wymieniony przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Prawo odstąpienia nie dotyczy przypadków, gdy wada produktu jest nieistotna.

§ 4 KOSZTY PRZESYŁKI

Poza okresami promocji Klient ponosi opłaty z tytułu dostawy wg poniższej tabeli:
A) dostawa za pośrednictwem kuriera – 15,00 zł brutto
B) dostawa na terenie UE – 75,00 zł brutto

Przy złożeniu zamówienia powyżej wartości 100 zł (z VAT) nie pobieramy opłat z tytułu dostawy.

§ 5 RODZAJE PŁATNOŚCI

Za produkty Klienci mogą zapłacić:
A) przelewem na podane konto w serwisie zakupowym na stronie www.bioline.pl
B) poprzez serwis zakupowy na stronie www.bioline.pl z wykorzystaniem platformy tPay

§ 6 PRAWO WŁAŚCIWE

Do niniejszych Warunków sprzedaży stosuje się przepisy prawa polskiego i zgodnie z nimi powinny być one interpretowane.

§ 7 DANE KONTAKTOWE

W celu uzyskania informacji i pomocy na temat produktów i sposobów zakupu za pośrednictwem naszej strony, klienci mogą kontaktować się z nami wysyłając mail na adres: sekretariat@bioline.pl lub listownie na adres korespondencyjny Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa z dopiskiem bioline.pl oraz telefonicznie pod nr + 48 661276741.

Załącznik do Warunków Sprzedaży – Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. Adres do korespondencji ten sam.
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

ZWROT

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:
– zwracane towary są kompletne,
– opakowanie nie posiada śladów zniszczenie/uszkodzenia,
– plomba na produkcie nie została uszkodzona,
– zawartości opakowania nie zmieniła swojej pojemność.

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji
Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska
Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Zwrot”

WAŻNE:
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za
pobraniem.

Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu
przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

Reklamacje:

Sprzedający obowiązany jest dostarczyć klientowi towar bez wad. W przypadku niezgodności produktów z umową (np. gdy produkty otrzymane przez klienta są uszkodzone lub posiadają inne wady), stosuje się zasady dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi, określone w Kodeksie cywilnym. W takiej sytuacji klient może złożyć reklamację. Reklamacje powinny być składane na piśmie i wysyłane wraz z produktami, których dotyczy reklamacja.

W takim przypadku wadliwy towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji
Bioline by JoAnn
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Reklamacja”

Sklep najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z wadliwym towarem ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Cię o dalszym postępowaniu.

W przypadku uznania reklamacji, Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.

Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, możesz wybrać między naprawą towaru, wymianą towaru na wolny od wad, obniżeniem ceny towaru lub odstąpieniem od umowy sprzedaży.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zwrócimy Ci równowartość ceny towaru.

Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna) ponosi Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska; ul. Nowogrodzka 31; 00-511 Warszawa

WAŻNE:
Masz prawo sprawdzić stan paczki w obecności kuriera.
W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, możesz w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do nas wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Zwrot pieniędzy:

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje w następujący sposób:
– jeśli zamówienie opłacono kartą – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto karty,
– jeśli zamówienie opłacono przelewem elektronicznym – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto, z którego otrzymaliśmy przelew,
– jeśli zamówienie opłacono systemem tPay – zwrot nastąpi bezpośrednio na konto tPay,
– w przypadku płatności przelewem tradycyjnym lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi na konto Klienta w Sklepie o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem, a następnie za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji zostanie przekazana na rachunek bankowy Klienta.

Dyspozycję należy przekazać przez formularz kontaktowy lub w przypadku odstąpienia od umowy poprzez wypełnienie formularza odstąpienia od umowy w części obejmującej numer rachunku bankowego.

 

§ 8 CIĘŻKIE DZIAŁANIA NIEPORZĄDANE SPOWODOWANE STOSOWANIEM PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH BIOLINE BY JOANN

Zgłoszenia należy przesyłać za pomocą adresu mailowego – sekretariat@bioline.pl.

Zwroty

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:
– zwracane towary są kompletne,
– opakowanie nie posiada śladów zniszczenie/uszkodzenia,
– plomba na produkcie nie została uszkodzona,
– zawartości opakowania nie zmieniła swojej pojemność.

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar prosimy odesłać na adres:

Dział Zwrotów i Reklamacji
Bioline by JoAnn
ul.Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Zwrot”

WAŻNE:
Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za
pobraniem.

Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Ci zwrócona niezwłocznie po otrzymaniu
przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu.

zwrot adres

Dział Zwrotów i Reklamacji
Bioline by JoAnn
ul Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Zwrot”

Przetwarzanie danych osobowych

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest

Bioline by JoAnn Anna Prasał-Lampowska

SIEDZIBA
ul. Nowogrodzka 31,
00-511 Warszawa

ODDZIAŁ
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

NIP 5040061476
REGON 369028076

(dalej „My”„Bioline”) operator internetowej witryny handlowej dostępnej pod adresem www.bioline.pl (dalej „Bioline”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

adres e-mail: sekretariat@bioline.pl
adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 31 00-511 Warszawa

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w ramach witryny.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Bioline.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z Bioline, w tym dokonywania transakcji i płatności prowizji od sprzedaży lub za towary sprzedane w sklepie;

• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

• obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bioline.pl, którym jest:

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych;

• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;

• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

• zapewnienie obsługi usług płatniczych;

• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz Bioline między innymi pod kątem funkcjonalności tej witryny, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• prowadzenie analiz statystycznych;

• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

• adres e-mail, adres zamieszkania/dostawy, numer telefonu;

Jeżeli nie podasz nam powyższych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy ani wykonać jej, to jest nie będziemy mogli dostarczyć Ci towaru ani usługi.

Jakie masz uprawnienia wobec Bioline w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Bioline; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom transakcji, które zawierasz na Bioline oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Bioline, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

• zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

• statystycznych i archiwizacyjnych,

• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Bioline.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Bioline polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Kontakt

Bioline by JoAnn

SIEDZIBA
ul. Nowogrodzka 31,
00-511 Warszawa

ODDZIAŁ
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz

NIP 5040061476
REGON 369028076

KONTAKT
e-mail: sekretariat@bioline.pl

OK
Ta witryna używa plików cookies. Przetwarzanie danych osobowych - obowiązek informacyjny.